Działy aktualności

Aktualności

Według Gazety Kurier Lubelski: " Nadchodzą trudne czasy dla kobiet zatrudnionych w pogotowiu ratunkowym".

W komentarzach do artykułu napisano święte słowa: "w szpitalach, w domach, gdzie są niepełnosprawni, kobiety dźwigają często większe ciężary i pracują dużo ciężej niż w takiej służbie ratowniczej i nikogo to nie obchodzi". Zapraszamy do dyskusji.

Dzisiaj wysłałem do następujących miejscowości prawie ostatnie egzemplarze bezpłatnej Gazety Pielęgniarki i Położnej: Warszawa - Solec, Lublin, Korczyna, Wejherowo, Rybnik, Warszawa...

....Gdańsk, Siedlce, Darłowo, Bydgoszcz, Płock, Płońsk, Słupsk, Świdwin, Ostrów Wielkopolski. Do wysłania dla zainteresowanych osób pozostało 11 egzemplarzy Nr 3 Gazety, która ukazała sie w nakładzie 5000 sztuk. Nr 4 planujemy w nakładzie 6000 sztuk.

Minister zdrowia określił rozporządzeniem sposób postępowania szpitala w razie śmierci pacjenta.

Zobacz jakie są obowiązki pielęgniarki w tym zakresie .

Narodowy Fundusz Zdrowia w dniu 1 lutego br. dokonał zmian w INFORMACJI O WARUNKACH ZAWARCIA UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna...

w zakresie wymaganych kwalifikacji od pielęgniarek i położnych środowiskowych/rodzinnych oraz pielęgniarki szkolnej. Okres dostosowawczy ustalono na dzień 31.12.2007 r.

Ministerstwo zdrowia zapowiada nowelizację rozporzadzenia w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w zoz.

W obecnie obowiązujacym rozporządzeniu uregulowano, że "podczas znieczulenia lekarzowi towarzyszy przeszkolona pielęgniarka". Towarzyszy?!? Przeszkolona?!?

Pielęgniarki specjalistki w zakresie pielęgniarstwa ratunkowego piszą list do Naczelnej Izby PiP o spowodowanie szczegółowego określenia przez MZ ich zawodowych uprawnień. Prezentujemy odpowiedź Naczelnej Izby.

Gdyby Naczelna Izba PiP zadbała o interesy zawodowe tej grupy pielęgniarek podczas prac nad nową ustawą o ratownictwie, to w tej chwili nie mielibyśmy problemu!

Nadchodzi katastrofa: Brak pielegniarek. W 1990 r. licea medyczne i pomaturalne studia pielęgniarskie w całym kraju kończyło 15 tys. osób. W 2000 r. już tylko 3 tys.

W regionie łódzkim problemem jest mała liczba studentów na wydziałach pielęgniarskich i położniczych. W ciągu roku odchodzi z pracy około 500 osób, a w ostatnich trzech latach weszło do zawodu tylko 100.

Po ośmiu miesiącach funkcjonowania Portalu Pielęgniarek i Położnych odnotowujemy dziennie ponad sześćset wejść. W styczniu odwiedzono nas ponad 16 tys. razy.

Dziennie odwiedza nas ponad 400 unikalnych użytkowników. Zobacz dynamikę rozwoju Portalu Pielęgniarek i Położnych.

Dzisiaj wysłano kolejne egzemplarze bezpłatnej Gazety Pielęgniarki i Położnej. Koszt przesyłki ponosi redakcja Gazety. Możesz jeszcze zamówić Nr 3 Gazety/Grudzień 2006.

Gazetę wysłano do nastepujących miejscowości: Grudziądz, Kielce, Kołobrzeg, Sieradz.

Sejmowa Komisja Zdrowia zaakceptowała we wtorek poselski projekt nowelizacji ustawy o podwyżkach dla pracowników ochrony zdrowia.

Chodzi o lekarzy, pielęgniarki i położne, którzy świadczą usługi dla zakładów opieki zdrowotnej na zasadzie podwykonawstwa. W tej grupie są również właściciele niepublicznych ZOZ-ów, którzy jednocześnie udzielają świadczeń zdrowotnych.

Konferencja naukowo – szkoleniowa “ZGON - PROBLEMATYKA PRAWNA I ETYCZNA ”. Warszawa, 29-30 marca 2007 roku.

Dylematy współczesnej medycyny - reanimacja, uporczywa terapia, eutanazja.

MZ zamierza znowelizować rozporządzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą. Rozporządzenie ma w sposób jednoznaczny przekazać odpowiedzialność za szczepienia właściwemu dla dziecka lekarzowi poz.

Przedstawiamy uzasadnienie do projektu oraz uwagi zgłoszone podczas konsultacji społecznych. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 kwietnia 2007 roku.

Z redakcyjnej poczty: Proszę podać mi szczegółowy wykaz leków, które może podać pielęgniarka bez zlecenia lekarza.

Mogą to być leki wymienione w załącznikach do dwóch rozporządzeń ministra zdrowia oraz stosowane w ramach postępowania w resuscytacji krążeniowo-oddechowej według obowiązujących standardów.

Ministerstwo zdrowia zapowiada nowelizację rozporzadzeń w sprawie wynagradzania i wymaganych kwalifikacji od pracowników publicznych zoz, a także wymagań od osób zajmujących kierownicze stanowiska w zoz.

O kierunkach zmian w wyżej wymienionych regulacjach prawnych będziemy informować na bieżąco. Zobacz obecnie obowiazujące akty prawne w tym zakresie i jakie regulują zagadnienia.

VIII Ogólnopolskie Sympozjum BLOK OPERACYJNY – ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE. Warszawa 14-15 czerwca 2007 roku.

Bezpieczeństwo, higiena, czas pracy i psychologiczne aspekty pracy na bloku operacyjnym. Perspektywy i nowości.

Mix napisała na forum: Może ktoś tu mi pomoże znaleść informacje na temat samozatrudnienia!!!!! Chodzi mi o tzw. kontrakt /pielęgniarki/ ze szpitalem, a wszczególności jaką stawkę godzinową podać do przetargu tak aby był dla mnie zadawalający.

Jakie koszty ponoszę prowadząc działalnośc gospodarczą. Bardzo proszę o linki lub informacje ponieważ termin przetargu jest wyznaczony na 15.02. Będę wdzięczna nawet za najmniejszą pomoc.

Znamy już kierunki nowelizacji rozporządzenia, które określa jakie kursy kwalif. i spec. może ukończyć piel.i poł. MZ zbiera opinie w sprawie tej nowelizacji do 16 lutego 2007 roku. Wspólną opinę internautów z naszego Portalu prześlemy do MZ.

W rozporządzeniu dopisuje się, że piel. może ukończyć kurs kwal. w zakresie pielęgniarstwa chirurgicznego, kardiologicznego, pediatrycznego. Powód tej zmiany to definicja "pielęgniarki systemu". Nie rozszerzono wykazu kursów i specjalizacji dla położnych.

Z redakcyjnej poczty: Jestem mgr pielęgniarstwa, mam ukończoną specjalizację z pielęgniarstwa zachowawczego, chciałbym uzyskać informację czy: pielęgniarz z wyższym wykształceniem może pracować w zespole wyjazdowym?

Posiadam też kurs resuscytacji krążeniowo - oddechowej.

VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "PACJENT - PIELĄGNIARKA PARTNERZY W DZIAŁANIU". Kraków, 17-18 maja 2007 roku.

Zapraszamy na stronę internetową organizatora konferencji.

Często w pytaniach do redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych poruszane jest zagadnienie zwiazane z zasadami przetaczania krwi.

Ponadto pytania dotyczą kwalifikacji wymaganych od pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi. Kto ponosi koszty szkoleń?

Podstawowa opieka zdrowotna padła ofiarą ustawy podwyżkowej. Zgodnie z tą ustawą, przyrost stawki kapitacyjnej w poz wylicza się mnożąc średnią krajową stawkę kapitacyjną z 2005 r. przez 30% i wynoszący 0,63 wskaźnik udziału kosztów pracy.

Za podstawę wyliczeń powinno się przyjąć stawkę kapitacyjną z 2006 r., czyli 5,80 zł, a nie z 2005 r., kiedy wynosiła 4,95 zł.

Narodowy Fundusz Zdrowia stawia położnym rodzinnym warunek, że albo każda z nich zbierze 6600 deklaracji od pacjentek, że chcą, by opiekowały się nimi w domach, albo nie dostaną kontraktów. Położne mówią, że urzędnicy utrudniają im pracę i życie.

Jeden z WONFZ podjął decyzję o tymczasowym finansowaniu świadczeń położnych POZ na zasadzie ryczałtu obliczonego jako iloczyn przyjętej stawki kapitacyjnej i zalecanej dla jednej położnej liczby osób.

Pracownicy 213 szpitali weszli w spory zbiorowe z dyrektorami zakładów opieki zdrowotnej. Protestujacy domagają się podwyżek płac - 5 tys. zł brutto dla lekarzy bez specjalizacji i 7,5 tys. zł brutto dla lekarzy ze specjalizacją.

Izba i Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych powinny w najbliższym czasie podjąć decyzje w sprawie strategii działań zmierzających do podniesienia płac pielęgniarek i położnych. Na razie cisza....

Kolejna opinia w sprawie prawnych uwarunkowań prowadzenia przez pielęgniarki i położne działalności gospodarczej w ramach indywidualnej praktyki na terenie zakładów opieki zdrowotnej.

Poseł pyta ministra zdrowia: czy wprowadzane nowe przepisy o podatku PIT utrudnią samozatrudnianie się pielęgniarek i położnych w jednostkach ochrony zdrowia?

Wiele komentarzy na Portalu wzbudziła sprawa miejsca i roli rat. med. w zespole terapeutycznym działającym w oddziale rat., mając na uwadze katalog med. czynności ratunkowych, które ratownik może samodzielnie podejmować oraz wykaz leków, które może podać.

Kompetencje wyżej wymienione dotyczą TYLKO ratownika medycznego udzielajacego medycznych czynności ratunkowych w "warunkach pozaszpitalnych"!

W sytuacji zapowiadanych strajków lekarzy, warto wrócić do sprawy obywatelskiego projektu zmiany ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Ten projekt leży w szufladzie marszałka sejmu od...... lutego 2003 roku. Podpisało go ponad 106 tys. osób.

Dlaczego sejm przez 3 lata ignoruje obywatelskią inicjatywę ustawodawczą? Dlaczego nie odbyła sie sejmowa debata w tej sprawie? Zobacz jakie rozwiązania przewiduje projekt ustawy / minimalne wynagrodzenie, wcześniejsza emerytura/.

Pielęgniarki, położne zatrudnione w szpitalu w Świnoujściu walczą o zwiększenie podwyżek płac, które nastąpiły w październiku 2006 roku.

W szpitalu wszyscy pracownicy dostali po około 20 procent. Dyrektor tłumaczy to tym, że starał się rozdzielać pieniądze sprawiedliwie. Wszystkim po równo. Pielęgniarki żądają 28% podwyżek.

Czy pielęgniarka lub położna pracująca w Narodowym Funduszu Zdrowia wykonuje zawód czy ma przerwę w wykonywaniu zawodu? Osoby te stoją przed wyborem: albo praca w funduszu, albo utrata prawa do wykonywania zawodu.

Wiele z tych osób uważa, że takie unormowanie sytuacji prawnej osób zatrudnionych w NFZ wydaje się niesprawiedliwe i krzywdzące.

Pielegniarka zwróciła uwagę prezydentowi Warszawy, że zachowuje się niestosownie. Ten miał jej odpowiedzieć: "Praca się pani znudziła. Do końca życia pani ten dzień zapamięta".

Dyrektorka szpitala stwierdziła, że straciła do niej zaufanie. Pielęgniarka straciła pracę. Sąd uznał, że wypowiedzenie było bezprawne. Obecny Prezydent RP był ważnym świadkiem, to mimo kilku prób nie udało się go namówić na wizytę w sądzie.

Z całej Polski nadchodzą alarmujące sygnały, że pielęgniarki zatrudnione w domach pomocy społecznej rezygnują z pracy, przenosząc się do zakładów opieki zdrowotnej.

Jako przyczynę pracownicy ci podają nieuregulowaną sytuację zawodową, gdyż pracują poza systemem ochrony zdrowia, oraz zdecydowanie niższe płace od oferowanych w zakładach opieki zdrowotnej.

Redakcja Portalu Pielęgniarek i Położnych już w listopadzie 2006 roku podkreślała, że narzucone przez NFZ wymogi co do składu osobowego zezpołów ratownictwa medycznego w 2007 roku nie korelują z nową ustawą o ratownictwie medycznym.

Teraz oficjalnie ministerstwo zdrowia przyznaje, że regulacje NFZ w tym zakresie są "sprzeczne z ustawą" o ratownictwie i nakazuje ich zmianę.

Absolwenci bez prawa wykonywania zawodu. Poseł pytał ministra zdrowia, kiedy absolwentki Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy uzyskają prawo wykonywania zawodu? Ministerstwo początkowo obiecuje rozwiąnie problemu a teraz...

...stwierdza, że .... pisze listy do uczelni w powyższej sprawie, ale uczelnia nie odpowiada na korespondencję. Nie wiadomo, co jest większym skandalem : sama sytuacja czy tłumaczenie ministerstwa? A absolwenci uczelni z tytułem mgr czekają.

Sprawa wysokości wynagrodzeń pielęgniarek wykonujących zawód w Domach Pomocy Społecznej to temat często poruszany w e-mail do redakcji Portalu.

Pielęgniarek z DPS nie objęła tzw. ustawa 203 z 2000 roku oraz ustawa o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń z dnia 22 lipca 2006 roku.

Pielęgniarki i położne porzez wypłatę zaległych należności z tytułu tzw. ustawy 203 tracą...świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i stypendia.

Sytuacja ta nie mała by miejsca, gdyby ZOZ-y wypłacały należności regularnie, czyli te same pieniądze, ale nieskumulowane w jednym roku! Ta sytuacja jest głęboko niesprawiedliwa!!!

Współcześnie pielęgniarkę uważa się za ...

Natomiast warunki wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej w Polsce - nadmierne obciążenie pracą zawodową, oszczędności na etatach, rosnące ryzyko zawodowe, niskie zarobki w relacji do innych zawodów - skłaniają średni personel medyczny do emigracji.

Poseł do ministra zdrowia: Jak donosi prasa, brakuje pielęgniarek anestezjologicznych. Aby zostać pielęgniarką anestezjologiczną, trzeba przejść szereg kursów. Jakie kroki zamierza podjąć ministerstwo, aby zmienić ten stan rzeczy?

Ministerstwo odpowiada: Od 1990 r. specjalizację uzyskały 1.243 pielęgniarki, natomiast kurs kwalifikacyjny ukończyły 7.362 osoby. W odpowiedzi podają liczby. MZ nie ustosunkowuje się do problemu "poziomu zatrudnienia" pielęgniarek anestezjologicznych.

Z redakcyjnej poczty: Jestem magistrem pielęgniarstwa. Ukończyłam jednolite zaoczne studia magisterskie. Studia te odbywałam według ówcześnie obowiązującego programu nauczania (nie obowiązywała liczba 6100 godzin nauki).

Czy ktoś może zakewstionować mój dyplom magisterski? Czy prawo może działać wstecz? Studia rozpoczęłam w 2000r. a rozporządzenie weszło w życie 2004r. Rozumiem, że powinno obowiązywać tych studentów, którzy rozpoczną naukę po ogłoszeniu rozporządzenia.

Czy orientuje się ktoś ile może zarobić pielęgniarka pracując na ośrodku, który prowadzi turnusy rehabilitacyjne, zieloną szkołę i wczasy? Ośrodek jest nad morzem, na 200 osób.

Dostałam taką ofertę pracy od kwietnia do końca października za 1600zł. Oczywiście do tego dochodzi pokój i wyżywienie-jest już w cenie. Proszę o info.

Małopolskie pielęgniarki uciekają za granicę. Wyjeżdżają do Francji, Szwajcarii, Belgii, Irlandii, Anglii. Tylko do placówek medycznych Paryża w ubiegłym roku trafiło 250 pielęgniarek z Małopolski.

Instrumentariuszki oraz pielęgniarki anestezjologiczne zarabiają tam 4 tys. euro miesięcznie (otrzymują też mieszkanie za 68 euro miesięcznie); pielęgniarki pozostałych specjalności - 2,8 tys. euro.

Do redakcji Portalu dochodzą liczne e-maile dotyczące sprawy 20% dodatku za pracę w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Nieprecyzyjne przepisy w tej sprawie powodują, że pracodawcy w sposób zróznicowany podchodzą do tego zagadnienia.

Dodatek 20% do wynagrodzenia zasadniczego przysługuje pielęgniarkom zatudnionym w szpitalnych oddziałach ratunkowych, które są wpisane do rejestru jednostek ratownictwa medycznego.