Groźba strajku pielęgniarek. Stanowisko ministerstwa.

Pielęgniarki i pielęgniarstwo 2019.


Poseł do ministra zdrowia w prawie strajku pielęgniarek 

Zobacz także: Raport pielęgniarski. Kilka bieżących refleksji. 

Szanowna Pani Marszałek,

W odpowiedzi na interpelację Pana Posła Pawła Pudłowskiego w sprawie groźby przystąpienia do strajku pielęgniarek i położnych uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.

Mając na celu zapewnienie właściwego miejsca pielęgniarkom i położnych w systemie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym dotyczących stabilizacji wynagrodzeń a tym samym zapewnienie spokoju społecznego w ramach wspomnianego środowiska Minister Zdrowia podjął następujące działania:

- kontynuacja wprowadzonych od roku 2015 r. podwyżek dla pielęgniarek i położnych (tzw.4 x 400);
- stabilizacja wynagrodzeń pielęgniarek i położnych poprzez włączenie dotychczasowych dodatków do wynagrodzenia zasadniczego kwoty co najmniej 1100 zł od 1 września 2018 r. i co najmniej 1200 zł od 1 lipca 2019 r.;
- gwarancja stopniowego podwyższania najniższych wynagrodzeń pracowników wykonujących zawody medyczne, w tym pielęgniarek i położnych, uchwalona została ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz, U. z 2019 r. poz. 1471 z późn. zm.). Przedmiotowa ustawa została znowelizowana w 2019r. m.in. w zakresie odmrożenia kwoty bazowej z dotychczasowej 3 900 zł na 4 200 zł, co przyspiesza proces dochodzenia do docelowych kwot gwarantowanych wynagrodzeń minimalnych;
- zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do 6% produktu krajowego brutto – podmioty lecznicze będą dysponowały większymi środkami finansowymi przekazywanymi w ramach wzrostu nakładów na ochronę zdrowia;
- wprowadzenie porady pielęgniarskiej do świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z wybranych zakresów – wzrośnie samodzielność zawodowa pielęgniarek i położnych, będzie możliwe finansowanie wyodrębnionych pielęgniarskich świadczeń gwarantowanych;
- wprowadzono regulację polegającą na umożliwieniu skorzystania z płatnego urlopu szkoleniowego dla pielęgniarek i położnych w wymiarze do 6 dni rocznie. 

MZ: tyle dobrego zrobiliśmy dla pielęgniarek 

Ponadto uprzejmie informuję, iż Minister Zdrowia 21 kwietnia 2017 r. powołał Zespół, który w grudniu 2017 r. opracował dokument pn. Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Strategia została przygotowana przez szerokie grono ekspertów.
Dokument ten został przyjęty przez Ministra Zdrowia i jest jednym z istotnych narzędzi w realizacji polityki zdrowotnej w perspektywie wieloletniej (5-10-15-lat), określa ustalone wspólnie ze środowiskiem pielęgniarek i położnych kierunki działań jakie należy podjąć, aby zapewnić wysoką jakość, bezpieczeństwo i dostęp do opieki pielęgniarskiej dla pacjentów. Minister Zdrowia podejmując decyzje dotyczące organizacji i funkcjonowania sytemu ochrony zdrowia, w szczególności w obszarze pielęgniarstwa i położnictwa będzie uwzględniał propozycje działań określone w ww. Strategii, mając na uwadze możliwości i zasoby (m.in. finansowe) budżetu państwa oraz systemu ochrony zdrowia.

W chwili obecnej dokument ten pod nazwą „Polityka wieloletnia państwa na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce (z uwzględnieniem etapów prac zainicjowanych w roku 2018)” w celu nadania mu rangi dokumentu całej Rady Ministrów został
przekazany do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów.

Jednocześnie informuję, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz.U. 2019 poz. 1778) wszelkie regulacje szczegółowe dotyczące minimalnych wynagrodzeń będą musiały brać pod uwagę rozwiązania wprowadzone tym rozporządzeniem.

Minister Zdrowia prowadzi stały dialog społeczny ze związkami zawodowymi reprezentującymi pracowników ochrony zdrowia, w tym z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych. Jednym z wiodących tematów rozmów są kwestie pracownicze, w tym zagadnienia dotyczące wynagrodzeń. Minister podziela przy tym pogląd partnerów społecznych o potrzebie dalszych analiz i prac nad systemowym regulowaniem płac w ochronie zdrowia w ramach instytucji dialogu trójstronnego w celu wypracowania rozwiązań jak najszerzej akceptowanych zarówno przez związki zawodowe, jak i organizacje pracodawców.

Z poważaniem

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu

11 października 2019 roku

Śródtytuły pochodzą od redakcji portalu 

źródło: strona internetowa sejmu sejm.gov.pl

Komentarz redakcji Ogólnopolskiego Portalu i Gazety Pielęgniarek i Położnych

Wydźwięk powyższej odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie groźby strajku pielęgniarek i położnych nie dziwi. Świadczy tylko o bardzo dobrej samoocenie urzędników ministerialnych w kontekście dokonanych działań w obszarze zawodów pielęgniarki i położnej. 

Warto podkreślić, że w porozumieniu z lipca 2018 roku związek i izba zobowiązały się do "niepodejmowania ogólnokrajowych akcji protestacyjnych od dnia Porozumienia do dnia 1 stycznia 2021 r., pod warunkiem realizacji postanowień Porozumienia". Co nasze środowisko zawodowe dostało w zamian, za rezygnację z akcji protestacyjnych? 

Przeanalizujmy zatem w jaki sposób zrealizowane zostały zapisy powyższego porozumienia pomiędzy MZ, NFZ a związkiem i izbą pip. 

1. Kwota przekazywana przez NFZ do pracodawców na wzrost wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych jest wydatkowana przez pracodawców w sposób niezgodny z wytycznymi ministra zdrowia. Wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarek i położnych powinno wzrosnąć nie o 1200 zł do podstawy wynagrodzenia zasadniczego ale o 1400 - 1500 zł. 

2. Normy zatrudnienia - nie zostały wprowadzone w podmiotach leczniczych. Fakt ten potwierdzają przedstawiciele związku zawodowego pielęgniarek i położnych. 

3. W porozumieniu zapisano: "Minister Zdrowia zapewnia, że w wydanym rozporządzeniu w oddziałach pediatrycznych równoważniki zatrudnienia na łóżko zostaną podwyższone od dnia 1 lipca 2019 r. do poziomu 0,8 w oddziałach zachowawczych oraz 0,9 w oddziałach zabiegowych". Także ten zapis porozumienia nie został zrealizowany. 

4. Od 1 stycznia 2019 roku miała wejść w życie regulacja dotycząca porady pielęgniarskiej. Ten punkt porozumienia także nie został zrealizowany.

5. Urlop szkoleniowy. Regulacja nie weszła w życie 1 stycznia 2019 jak zapisano w porozumieniu ale w drugiej połowie roku. Urlop na który i tak musi wyrazić zgodę pracodawca. Do tej pory zgody nie wyrażał. Dlaczego miałby zmienić w tej kwestii zdanie? Bo ustawa...?

6.  W porozumieniu zapisano także: "Strony deklarują, że w ramach Rady Dialogu Społecznego w terminie trzech miesięcy od dnia zawarcia niniejszego Porozumienia zainicjują prace nad zmianą współczynników pracy określonych w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. poz. 1473), tak aby współczynniki   te   odzwierciedlały   wykształcenie, kompetencje oraz odpowiedzialność". Także ten punkt porozumienia nie został zrealizowany... na co uskarżają się związki pielęgniarek. 

7. Na co czeka Pani Ptok i Małas? Chyba czas wspólnych konferencji z Panią Józefą Szczurek-Żelazko minął... Czas spotkań przy kawie w ministerstwie zdrowia...

Mariusz Mielcarek 


Zobacz także:

Czy pielęgniarka może czuć się komfortowo w odzieży medycznej?

Dla pielęgniarek zmianowych 1450, jednozmianowych 1500 PLN. 

Pielęgniarki: szpital podzielił 1200. Na: 1600 PLN oraz 10,12 i 8,44 PLN na godzinę.


Komentarze użytkowników

#1  2019.10.17 17:08:13 ~miśka

Dlaczego nadal jest cisza o studiach podyplomowych zarządzanie w ochronie zdrowia powinny być podciągnięte pod specjalizację

#2  2019.10.17 17:46:22 ~Ja

Skoro nie zostały zrealizowane punkty to czemu nie organizujemy strajku

#3  2019.10.17 17:50:24 ~do 2

Bo związki i izby są prorządowe!

#4  2019.10.17 18:13:28 ~i ja

A o pielęgniarkach podlegających pod inne ministerstwa nadal cisza(DPS-y,areszty).My również należymy do środowiska,ale nikt o nas nie wspomina.

#5  2019.10.17 18:26:48 ~Do 4

Do#4 Porozumienie w tej kwestii milczy. Zapisano jedynie: "Minister Zdrowia zapewni w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia finansowanych z budżetu państwa wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych zgodnie z dotychczasową praktyką. To samo będzie dotyczyć pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w stacjach sanitarno-epidemiologicznych" .Pozdrawiam Mariusz Mielcarek

#6  2019.10.17 20:24:14 ~Ja

Popieram 1

#7  2019.10.17 20:57:41 ~Mirka

Dlaczego do dnia dzisiejszego nie rozwiązano problemu podwyżek dla pielęgniarek pracujących w gabinetach zabiegowych. Dyrektorzy stosują szantaż moralny i każą dzielić się swoimi podwyżkami pielęgniarkom kontraktowym. Do dzisiaj Ministerstwo nie zauważyło, że nie ma już gimnazjów i harmonogram pracy pielęgniarki szkolnej obejmuje badania w klasie pierwszej gimnazjum.

#8  2019.10.17 21:42:52 ~Plg

Kiedy wspomną o tych pielęgniarkach ,nieukach,które skończyły studia w dziedzinach pokrewnych?

#9  2019.10.17 23:16:14 ~Ech

Czy pielęgniarka ma odebrane przez państwo czynności, które opisuje tekst Ustawy o pielęgniarstwie z 1935 r, a funkcjonującej jako akt normatywny do 1996 r?

#10  2019.10.18 07:13:58 ~Medyk

Dla mnie to pielęgniarki już dzisiaj mogą strajkowac, na wasze miejsca już przychodzą ratownicy medyczne, asystenci medyczne. Pa lenie!

#11  2019.10.18 08:08:03 ~do Medyk

Już teraz są wolne miejsca (np. neonatologia, OIT ), czemu nie przychodzą? Szpital specjalistyczny. Zresztą wszędzie są wolne etaty.

#12  2019.10.18 08:09:33 ~Do 10

Walą normalnie drzwiami i oknami! Szkoda, że to co piszesz to kompletna bzdura. Tzn. Asystent medyczny nie ma uprawnień do pracy w charakterze pielęgniarki na oddziale. Tak zazdrościsz, twierdzisz, że nic nie robimy, zapraszam na oddział, Trolu ;)

#13  2019.10.18 08:10:01 ~Do 10

Gimbusie,najpierw wez korki z j.polskiego a pozniej sie produkuj.

#14  2019.10.18 08:21:10 ~Do 10

Cudaku nie zaniżaj poziomu medyków, naucz się poprawnie pisać, a dopiero potem wypowiadaj swoje "mądrości "

#15  2019.10.18 08:39:03 ~Do Medyka

Najpierw skończ szkołę a potem wpadnij do pracy na oddział, he he he.

#16  2019.10.18 09:31:01 ~Do 10

Nie strasz, nie strasz, bo się z.srasz, a z ciebie to nie medyk ale troll i to w dodatku z problemami psychicznymi, niedowartościowanym, małym ego i zupełnie niezorientowanym w temacie, a takim aroganckim. Ratowników MEDYCZNYCH ( litości, nie medyczne) jest w Polsce 14 tyś, w taborach wyjazdowych ok 7 tyś, trochę na OIOMach i oddziałach ( tam najmniej), pielęgniarek brakuje już około 80 tyś. Asystent medyczny, a cóż to takiego? Ten zawód nawet jeszcze nie istnieje, mega ignorancie spod 10.

#17  2019.10.18 09:44:11 ~G20

U nas kontraktowe w nocy śpią w dzień oczywiście też bo ponoć im wolno a odcinków zapiepszaja nikt tego nie chce głośno powiedzieć ale wszyscy szepcze od pielęgniarstwo. Nasza praca to tyrlandia wszyscy udają że nie ma problem . 10 lub 8.9 godzin przy komputerze bo przyjmujesz albo wypisujesz pacjentów. Czy to normalne . Zastanówmy się o co chodzi w tym wszystkim . Bo ja się już pogubiłem. Tylko procedura i kasa. Wymaga się tylko od pielęgniarek odcinkowych reszta na lajcie pracuje powoli mając wszystko gdzieś. Pozdrawiam pielęgniarki z kardiologii.

#18  2019.10.18 09:50:46 ~Aneta

Do #10 lenie? Życzę Ci żebyś trafił na oddział gdzie na 35 pacjentów są 3 pielęgniarki A jedna z nich cały czas jest na sześcio łóżkowej sali udarowej. Nagle pacjent się zatrzymuje reanimacja godzinna I jedna z pozostałych na oddziale swych pielęgniarek idzie do kolezanki z sali udarowej. Na oddziale praca niemal staje ponieważ ta jedna pielęgniarka musi rozłożyć leki zmierzyć cukry podać insulinę. dzwonki. pacjent z bólem kręgosłupa, dzwonek bo pampers. A zlecenia? Jak nie znasz pracy to nie mów kurrrrrr lenie, bo ci się to może czkawką odbic

#19  2019.10.18 10:33:25 ~Jaro

Żebyście były takie zgrane w pracy i w walce o godność osobistą i szacunek do zawodu pielęgniarki jak jesteście zgrane w odpowiefziach Do medyka nr 10

#20  2019.10.18 12:39:52 ~U

Bo nic nie wkurzona bardziej niż taka miernota 10 która chce swoje frustracje odreagować na pielęgniarkach .Wspólny wróg jednoczy.

#21  2019.10.18 12:55:46 ~Do

Wróg:4>9, 3×3=10, □=○, itd.

#22  2019.10.18 15:30:31 ~Plg

Po co takim młotom tłumaczyć co robi plg.Niech tak zostanie ,że siedzą i kawki piją.Może będzie więcej chętnych do tej lekkiej pracy.

#23  2019.10.18 15:56:14 ~Medyk

Popieram pielegniarki w pelnym tego slowa znaczeniu.Naleza im sie godziwe pensje.Jest to praca bardzo odpowiedzialna wymagajaca ciaglego doksztalcania sie.Skoro inne grupy zawodowe potrafia krzyczec szantazowac strajkami to dlaczego nie pielegniarki w imie godziwych zarobkow.Pielegniarka na zachodzie to Pani tylko nie w Polsce.W Polsce rzad traktuje pielegniarki jako zlo konieczne.Czy wy w koncu w tej Warszawie wy rzadowe hieny obudzicie sie z tego letargu rozdawania miedzy wami kokosowych wynagrodzen.Moze w koncu czas zeby w Polsce rzad zmienic ktory w chamski sposob dba tylko o swoje interesy.Rzad PO mial pielegniarki w glebokim powazaniu a rzad PIS tylko udaje ze cos robi.To jest zawod ktory wymaga duzych umiejetnosci i im sie to nalezy rzadowe slupy nalezy.a jak nic nie zrobicie to macie dowidzenia.bo jsk was strajkiem zalatwia to lezycie na lopatkach.zacznijcie w koncu placic wszystkim ile potrzeba a nie tylko sobie w r,adowe wywloki.

#24  2019.10.18 16:17:08 ~piguła

Popieram przedmówcę 23

#25  2019.10.18 16:28:36 ~Medyk

Chcialbym zapytac ten kolejny chory polski rzad odnosnie zarobkow w NFZ nastepnie skarowka kolejno potem Zus Pzu itd ile tam zarabiaja urzedy miast gdzie w kazdym biurze siedzi rzesza urzednikow zarabiaja godziwa kase oni nie musza strajkowac.Dlaczego poprzedni i ten rzad nie zrobi z tym nic? byle podly aktorzyna celebryta zbolaly za reklame pasty do zebow ma kokosowa kase np 100tys zlotych a specjalisci w tym kraju grosze zarabiaja.Polska nadal jest krajem cwaniakow rzadowych i nic wiecej.Dlaczego rzad nie wezmie sie za takich darmozjadow.tylko wymaga zeby specjalisci za marna kase pracowali.Polska nigdy krajem dobrobytu nie bedzie bo Polska ma smierdzace rzady co dbaja o wlasne interesy tylko.Polska nierzadem stoi.Pielegniarki .apeluje nie wachajcie sie strajkowac.bo to jest jedyny sposob godziwego wynagrodzenia.skoro w Skarbowce Zusie Narodowym funduszu Zdroeia itp moga kokosy zarabiac to wam tez sie nalezy.Trzeba w koncu podjac dzialania byscie godziwie zarabialy.to wam sie nalezy.Polski podly rzad.ma odczuc to na wlasnej skorze ze nie daje sie tylko sobie ale tym co tworza nasz kraj.

#26  2019.10.18 17:11:29 ~Medyk

Jestem z tej branzy za tem wiem jaka jest praca pielegniarki.Bylem na zachodzie i widzialem jak traktowana jest grupa spoleczna pielegniarek.to grupa majaca prestiz spoleczny.one tam sa Paniami a nie scierkami polskiego systemu politycznemu.Co my znowu mamy za rzad psedo rzad.Obiecali ze zrabia porzadek z anomaliami .i nic nie zrobili.NIC.bo choronia interesow grup spolecznych.Obalic ich i PO .A dac rzadzic tym co Polska i polski narod najwazniejszy.wyczyscic kraj z szumowin co majatki zarabiaja a niepowinny.znam rzadadowe regulacje i dla mnie kolejny rzad oszustow jest.oberwiecie za obiecanki i klamstwa sromotnie.koniec patyczkowania sie z politykami i to dbajacymi i wlasne interesy.czas dzialac .by odbudowac kadry medyczne i dac im w koncu godziwe wynagrodzenia.stop zatrudniania w szpitalach kliki na stanowiskach dyrektorow.specjalistow ale od wyprowadzania kasy z systemu.pelna finansowa kontrola nad szpitalami przychodniami i innymi instytucjami swiadczacymi uslugi.likwidacja NFZ i pelna kontrola ministerswa zdrowa nad wydatkami.to sa zrodla gdzie miliony uciekaja.tam trzeba panowie slepi z rzadu uszczelnic slepy system.Wprowadzic regulacje przepywu pacjetow.usprawnic prace Sorow.Odciazyc przychodnie od przeladowania.jakos dziwne za komuny lata 80te nie bylo takich problemow bylem szybko ,diagnozowany zoperowany itd a teraz ten chory polski system nie daje sie normalnie leczyc.bo banda szumowin koryta dopadla.taka jest prawda.

#27  2019.10.18 20:14:40 ~do Medyk

Zamiast filozofowania na portalu trzeba było kandydować w wyborach,wygrać i działać.

#28  2019.10.18 22:52:16 ~Y

Do 10 Paa Medyku. Nigdy nie wejdziesz na nasze miejsce! Paaa

#29  2019.10.18 23:03:52 ~Igor

Nie chce się pracować tylko narzekać? Bardzo proszę, Ukrainki już jadą. Rząd je zaprasza. One chętne do pracy jak nikt inny. A że kiepsko po polsku - nic to , przecież w Polsce migowego uczą.

#30  2019.10.18 23:38:37 ~Do Igor

Chcesz mi powiedzieć, że Ukrainka utrzyma się za te pobory w Polsce? A co wyśle dzieciom? Koń by się uśmiał. A swoją drogą życzę Ci z całego serca aby chodziła koło Ciebie taka pielęgniarka, ciekawa jestem jak jej powiesz na migi, że sraczkę masz albo ,że Cię coś boli. Muszę Ci powiedzieć,że uśmiałam się strasznie.

#31  2019.10.19 09:01:24 ~PIEL.

A CO WY ZROBILIŚCIE DOBREGO DLA PIELĘGNIAREK PODWYŻKA OD PLATFORMY OBYWATELSKIEJ 2015 ROK !

#32  2019.10.19 09:02:52 ~Piel.

Ukrainki jadą już 20 lat i nie mogą dojechać! Śmiechu warte!

#33  2019.10.19 09:07:47 ~Piel.

A dlaczego jest nadal cisza dot. zmiany wskażników studia z promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej plus licencjat z pielęgniarstwa? Zrównanano do LM i Opiekuna Medycznego. a dlaczego to i jakim to prawem! HAŃBA!

#34  2019.10.19 14:55:36 ~Piel

Trzeba było iść na pielęgniarstwo a nie bawić się w promocje zdrowia. Teraz proszę zdrowie promować a nie domagać się współczynnika. To podobnie jak ta socjologia. Też jest socjologiem niech bawi się swoim zawodem dlaczego nie poszła na pielęgniarstwo. Drwiły wtedy z nas studujących pielęgniarstwo i te z socjologii i te z promocji zdrowia Według mnie i moich koleżanek postąpiono bardzo dobrze że nie uwzględniono tych zawodów we współczynnikach. To rzadna hańba tylko sprawiedliwość

#35  2019.10.19 14:57:43 ~Piel

Przecież jesteście w grupie licencjata. Więc nie wiem o co chodzi.

#36  2019.10.19 17:34:48 ~Ewa

Do 26 . Co objęła cię deubekizacja?

#37  2019.10.19 20:26:12 ~Do 32 -

Obyś się nie ździwiła jak za kilka dni ( może tygodni) zastukają do oddziału , na którym pracujesz!

#38  2019.10.20 01:13:41 ~Gość

Do 37 Ha ha ha. HE HE HE

#39  2019.10.20 05:30:11 ~do 34

Odezwała się mgr pielęgniarstwa,żadna się pisze,a nie przez rz.

#40  2019.10.20 06:07:59 ~Do

Byk za bykiem.

#41  2019.10.20 18:56:51 ~Gosia

Zapytanie pana posła o strajk pielęgniarek i położnych nie jest bezpodstawne. Wydaje mi się, że chodzi o to, że wraz z zapowiadanym wzrostem najniższego wynagrodzenia, relatywnie obniża się znów wynagrodzenie w ochronie zdrowia. Wywalczone podwyżki wynagrodzeń nie poprawią realnie sytuacji pielęgniarek i położnych - będą znów zarabiały mniej niż powinny. Uważam, że w obecnej sytuacji koniecznym byłoby doprowadzenie do wzrostu wynagrodzeń zasadniczych algorytmem wzrostu najniższego wynagrodzenia - wówczas otrzymane dzięki panu ministrowi Zębali podwyżki wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych będą realne.

#42  2019.10.21 07:50:50 ~do 23

To od rządu PO była podpisana podwyżka 4x400 a PISOWCY tylko kontynuują bo inaczej im nie wypada. Na pewno by dali nam tylko nędzne grosze. Pamiętamy jak PIS traktował pielęgniarki w przeszłości! Zamykanie, podsłuchy itd. w budynkach rządowych! A do 39 kultury i po co ta publiczna zawiść i podziały? Nic nie dają dobrego a świadczy to tylko o prostactwie naszego środowiska.Błędy czynią i profesorowie.dodam nawet ci zasłużeni profesorowie!

#43  2019.10.21 08:00:51 ~do 34

Ależ prostaczka cyt"bawić się w promocję zdrowia" Co słoma z butów - skąd ty przebywasz? Obudź się prosta, prymitywna i zawistna kobiecino- dziś w cywilizowanych krajach stawia się na profilaktykę bo jest tańsza a ponadto jest to jedno z bardzo ważnych zadań w pielegniarstwie! Ale ciemnota a ty czegoś się tak naumiała w tym pielegniarstwie? Nobla nigdy nie dostaniesz ot pampers i cala naprzód!

#44  2019.10.21 08:08:03 ~Ania

Hańba prostaczka! To do 34 - a własnie będziecie zmiana wskaźników! Wiadimosc z NRPIP! Ale buraczana zawiść studia za świnie? Ale pewnie za jajka bo pielęgniarstwo to dookoła Macieju to samo i ściąganie! Szczególnie tacy jak ty to robią takie zazdrosne prymitywy!

#45  2019.10.21 08:13:35 ~do34

Kom. 43,44 BRAWO ! A 34 NIE OŚMIESZAJ SIĘ KOBIECINO JAK TY STUDIA SKŃCZYŁAS? I NIE WIESZ, ŻE PROMOCJA ZDROWIA I EDUKACJA ZDROWOTNA TO SĄ KIERUNKI MAJACE ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA? WSTYD I ŹENADA WRACAJ DO SWOJEGO PACANOWA!

#46  2019.10.21 08:15:05 ~Joanna

Do 34 faktycznie prymityw jak porównuje promocję zdrowia do socjologii, tepak !

#47  2019.10.21 08:17:53 ~do 34

Wstyd pisz ze słownikiem a ten kto pisze o profesorze żadna prawda ciemnoty robią dużo byków i to studia skończyło a jak ?

#48  2019.10.21 10:03:13 ~do 34

Brak słów - ale poziom to i ja do tego poziomu się dostosuję.Ty skonczylaś pielęgniarstwo i nadal w gównie tkwisz prosta frustratkO! Jak można bawić się w promocję zdrowia lub socjologię? Daleko ci do tego pampersiaro.inaczej nie można! Jak możesz prymitywna tak wytykać publicznie koleżankom, dno! I co się dziwić, że nikt nas nie szanuje!

#49  2019.10.21 10:15:05 ~mgr piel.

Do 43 prawda pracowałam za granicą to pielęgniarki z kadry menedżerskiej, były często po promocji i edukacji zdrowotnej! A mgr pielegniarstwa był bez znaczenia! Ale prostacka zawiść i to na forum - czy takie osoby w ogóle ktoś wychowywał?

#50  2019.10.21 10:27:27 ~Ewa

Też jestem po edukacji zdrowotnej i licencjacie otrzymałam pozytywną odpowiedź, zmiana wskażników wkrótce. Nadal jest to kierunek mający zastosowanie w ochronie zdrowia! Proszę pisać w tej sprawie do NRPIP. A osoba kom.nr 34 zostawię bez komentarz.WSTYD!

#51  2019.10.21 10:32:16 ~do 35

Licencjat z pielęgniarstwa przecież nie jest uznany we wskażnikach a z fizjoterapii czy ratownictwa tak więc gdzie mamy te swoją grupę wskażnikową?

#52  2019.10.21 13:59:44 ~Ech

W art. 4 ust. 1 pkt. t jest 'edukacja zdrowotna i promocja zdrowia' a nie ' edukacja zdrowotna lub promocja zdrowia'.

#53  2019.10.21 17:09:23 ~do 52

Nic nowego wiemy i tym a wcześniej pisane było pośpiesznie, skrótowo! Ale UZNANE A NIE ZABAWA JAK W KOM.34 ! I już wypomnienie.szybko co za grupą zawodowa!

#54  2019.10.25 05:25:01 ~do 52

Nic nowego edukacja zawsze w parze z promocją zdrowia i nawet nie musi być w nazwie ustawy.Gdyby nawet była edukacja zdrowotna lub tylko promocja zdrowia to wiadomo, że nie ma promocji zdrowia bez edukacji zdrowotnej i odwrotnie.

Dodaj komentarz