Izba pielęgniarek o podziałach w grupie pielęgniarek i położnych.

4 min czytania
AktualnościDodatki pielęgniarek
Izba pielęgniarek o podziałach w grupie pielęgniarek i położnych.

Dodatki dla pielęgniarek a skuteczność działań izby pielęgniarskiej

Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych publikuje za stroną izby pielęgniarek pismo do ministra zdrowia w sprawie dodatków, wynikających z polecenia ministra zdrowia do prezesa NFZ.

Niestety działania izby pielęgniarek i położnych w powyższym zakresie należy uznać za niewystarczające. Od kwietnia 2020 roku dodatki nie są wypłacane całej rzeszy pielęgniarek i położnych, które mają pod opieką pacjentów z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Dowolność interpretacji zapisów polecenia ministra zdrowia przez kierowników podmiotów leczniczych, skutkuje pozbawieniem dodatków pielęgniarek i położnych, które ewidentnie powinny mieć wypłacane stosowne dodatki. Taka sytuacja miała miejsce np. w Krakowie. Opisaliśmy ją w artykule pod poniższym linkiem.

Ograniczono liczbę uprawnionych pielęgniarek do dodatków

Natomiast od 1 listopada 2021 roku minister zdrowia znacznie ograniczył liczbę podmiotów leczniczych, w których pielęgniarki i położne mogą zostać objęte wypłatą stosownych dodatków. To jeszcze bardziej ograniczyło liczbę uprawnionych pielęgniarek i położnych do wypłaty dodatkowego świadczenia.

Izba pielęgniarek kolejny raz apeluje do ministra w sprawie dodatków. Niestety kolejne apele do ministra nie przyniosą efektów. W obecnej sytuacji epidemiologicznej to musztarda po obiedzie… Natomiast izba rozmawia z wiceministrem zdrowia o sprawach drugorzędnych. Z informacji zamieszczonej na stronie izby po wspomnianym powyżej spotkaniu nie wynika, że poruszono sprawę dodatków. Izba takimi spotkaniami daje ministerstwu zdrowia tylko koronny argument o prowadzeniu dialogu z środowiskiem pielęgniarskim. O tym spotkaniu pisaliśmy w artykule pod poniższym linkiem.

Władze izby spotykają się także z pracownikami Kancelarii Prezydenta. Tematy poruszone podczas spotkania dają wrażenie, że była to czysto kurtuazyjna wizyta. Czy nie ma poważniejszych spraw dotyczących polskiego pielęgniarstwa? Tematy powyższego spotkania opisaliśmy (zdjęcia) w artykule dostępnym pod poniższym linkiem.

Izba pielęgniarek pisze do ministra zdrowia w sprawie dodatków

Poniżej cytujemy korespondencję izby do ministra zdrowia.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zwraca się z prośbą, aby „dodatkiem covidowym” zostały objęte wszystkie pielęgniarki i położne, które realizują świadczenia zdrowotne i sprawują opiekę nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2.

Zgodnie z poleceniem Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2020 r. skierowanym do Narodowego Funduszu Zdrowia, zmienionym poleceniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2020 r., poleceniem Ministra Zdrowia z dnia 1 listopada 2020 r., poleceniem Ministra Zdrowia z dnia 25 listopada 2020 r., poleceniem Ministra Zdrowia z dnia 2 czerwca 2021 r., oraz poleceniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2021 r. poleca się:

„1. Przekazanie podmiotom leczniczym umieszczonym w wykazie prowadzonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie polecenia Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2021 r., wydanego na podstawie art. 11h ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wykonującym działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne oraz stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne inne niż świadczenie szpitalne w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej, w stosunku do których minister właściwy do spraw zdrowia albo wojewoda wydał polecenie albo decyzję na podstawie odpowiednio – art. 10 ust. 2 pkt 1 lit. B albo art. 11 ust. 1 i ust. 4 albo art. 11h ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.), polecające realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym łóżek dla pacjentów z podejrzeniem oraz łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (szpital II poziomu) (dalej zwanych również „Podmiotami”), środków finansowych z przeznaczeniem na przyznanie osobom wykonującym zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711) spełniającym warunki z pkt 1a dodatkowego świadczenia pieniężnego, wypłacanego miesięcznie, zwanego dalej „dodatkowym świadczeniem”, według zasad określonych w załączniku do niniejszego polecenia, na podstawie umowy lub porozumienia 1a. Świadczenie dodatkowe przyznawane jest osobom, o których mowa w pkt 1, które w jednostkach organizacyjnych podmiotów leczniczych (oddziałach), w których podmiot ten zapewnia łóżka dla pacjentów z podejrzeniem oraz z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, uczestniczą w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w tych jednostkach.”

Izba pielęgniarek o oczekiwaniach środowiska pielęgniarskiego

Powyższe polecenie nie spełnia oczekiwań środowiska, pielęgniarki, położne pracujące w lecznictwie stacjonarnym, w ambulatoryjnej opiece – stacjach dializ, podstawowej opiece zdrowotnej, opiece długoterminowej, oraz w domach pomocy społecznej, kierują do NRPiP prośby i zapytania o rozważenie możliwości objęcia w/w dodatkiem wszystkich osób, które mają styczność z pacjentem podejrzanym o zakażenie lub chorym na COVID-19.

Władze izby pielęgniarek o „podziałach w naszych grupach zawodowych”

W ocenie NRPiP wypłacenie dodatków tylko części pracującym medykom jest krzywdzące w sytuacji gdy pielęgniarki i położne pracujące w ww. podmiotach również udzielają świadczeń zdrowotnych pacjentom podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2. Takie zachowania doprowadzają bowiem do podziałów w naszych grupach zawodowych.

Biorąc pod uwagę trwający prawie od dwóch lat stan epidemii, należy dołożyć wszelkich starań aby system ochrony zdrowia z jednej strony gwarantował kadrom medycznym bezpieczne wykonywanie zawodu i odpowiednie wynagrodzenie, a z drugiej strony był dostępny i bezpieczny dla pacjenta.

Proponujemy rozwiązanie, aby każda pielęgniarka i położna uczestnicząca w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych na rzecz osób chorych na COVID-19 lub osób z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 otrzymywała dodatek, bez względu na miejsce i formę zatrudnienia.

Przyjęcie przez Pana Ministra naszej propozycji będzie dużym wsparciem dla naszych koleżanek i kolegów oraz zmotywuje do dalszej walki w trudnych i ciężkich warunkach pracy spowodowanych wirusem SARS-CoV-2.

Wobec powyższego, w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych liczę na przychylność Pana Ministra w powyższej sprawie, oraz deklaruję współpracę nad pracami legislacyjnymi w tym zakresie.

Z wyrazami szacunku
Prezes NRPiP
Zofia Małas
25 lutego 2022 r.

Śródtytuły i linki pochodzą od redakcji pielęgniarki.info.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.6 / 5. Ilość głosów: 20

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8307 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Forma zatrudnienia: umowa o pracę, zlecenia, samozatrudnienie.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Instytut Ozonoterapii w Warszawie zatrudni pielęgniarkę. Wynagrodzenie: 5 000 – 10 000 zł / mies. bruttoWymiar pracy: Pełny…
Aktualności

Związek pielęgniarek: dziwi nas stanowisko innych związków zawodowych.

3 min czytania
Stanowisko Prezydium Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 lipca 2024 roku W związku z wypowiedziami Marka Kosa, wiceministra zdrowia oraz…
Aktualności

Pielęgniarki o pracy w upały - staramy się chodzić szybciej bo wtedy powstaje przeciąg.

1 min czytania
Praca pielęgniarek w upalne dni Zapytaliśmy pielęgniarki i położne, jak sobie radzą podczas pracy w te upalne dni? Poniżej zdjęcie termometru z…
Komentarze
×
Aktualności

Pielęgniarki mają wystawiać zwolnienia L4.