Interpelacje posłów i senatorów

Czy i jak ministerstwo zamierza wzmocnić udział pielęgniarek poz w przeprowadzaniu badań profilaktycznych?

5 pytań posła do MPiPS i MZ w sprawie pielęgniarek DPS.

Zapytanie do MZ w sprawie strajku pielęgniarek w ZOL.

Zapytanie do MZ w sprawie limitu przyjęć na studia pielęgniarskie.

MZ odpowiada na postulaty Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce.

Poseł pyta o wynagrodzenia pielęgniarek w DPS. Odpowiada Sekretarz Stanu w MPiPS.

Zniesienie daty ostatniego naboru na studia pomostowe.

Sprawa wysokości limitów przyjęć na studia pielęgniarskie.

Poseł do MNiSW w sprawie tłumaczenia na dyplomach na języki obce, uzyskanych stopni naukowych.

Poseł do MRR w sprawie limitów przyjęć na dofinansowane studia pomostowe.

Czy pielęgniarki opiekujące się pensjonariuszami DPS nie powinny być objęte takimi samymi regulacjami prawnymi jak pielęgniarki zatrudnione zoz?

W DPS zatrudnione są pielęgniarki, które przykładem swoich koleżanek zatrudnionych w zoz również oczekują 23-procentowego wzrostu wynagrodzeń.

Poseł do MZ w sprawie deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej poz.

Niskie zarobki pielęgniarek w DPS są przyczyną rezygnacji z zatrudnienia w tego typu placówkach.

Dramatyczna sytuacja szpitali wynikająca z braku pielęgniarek.

Poseł do MZ w sprawie kontraktowania i formy zatrudnienia pielęgniarek w DPS.

Pielęgniarka wykonujaca zawód w DPS traci prawo wykonywania zawodu?

Kształcenie pielęgniarek w kolegiach medycznych? MZ: zmiany dotyczące kształcenia pielęgniarek zostaną rozważone.

Dramatyczna sytuacja płacowa pielęgniarek DPS.

Zła sytuacja materialna pielęgniarek i położnych, zwłaszcza wykonujących zawód w DPS.

Podnoszona przez pielęgniarki i położne kwestia uregulowania minimalnej płacy dla tej grupy zawodowej na poziomie nie niższym niż 1,5 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw, budzi wiele kontrowersji.

Jedyny sposób na ujednolicenie systemu wynagradzania pielęgniarek i położnych to układ zbiorowy.

Pielęgniarstwo rodzinne. Wykonywanie zleceń specjalistów, posiadanie gabinetu zabiegowego, pobieranie i transport materiału biologicznego.

Poseł do MZ w sprawie złej sytuacji płacowej pielęgniarek DPS.

Konieczne jest zmniejszenie liczby uczniów, obsługiwanych średnio przez jedną pielęgniarkę szkolną (higienistkę szkolną), zachowując zapis zmniejszenia liczby o 20-30% uczniów, gdy sprawowana jest opieka w więcej niż 3 oddalonych od siebie szkołach.

Jednak jak donoszą środowiska pielęgniarskie ilość personelu pracującego na poszczególnych oddziałach jest daleko niewystarczająca.

MZ: Pielęgniarki wykonujące czynności pielęgniarskie w domach pomocy społecznej nie powinny z tego tytułu być narażone na utratę prawa wykonywania zawodu.

Czy istnieje możliwość zmiany przepisów, aby umożliwić wykonywanie zawodu pielęgniarki osobom z kwalifikacjami położnej?

Problemy pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych.

Ponowne kształcenie w szkołach policealnych?

Dysproporcje w zarobkach zarobkach lekarzy i pozostałego personelu medycznego.

Czas kształcenia na studiach pomostowych. Czy Ministerstwo Zdrowia podjęło starania o skrócenie czasu kształcenia na poziomie studiów zawodowych (pomostowych) na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo?