Jakie dane, konkretnej pielęgniarki, musi podać pracodawca, w związku z 1100 zł, wraz z wysokością dodatku wyrównawczego do kwoty 1600 zł?

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018

Zobacz wrześniowy numer branżowej gazety dla pielęgniarek i położnych, który został wysłany do 600 szpitali w Polsce.

Wiodące tematy bieżącego wydania:

➡ 1 100zł do podstawy,
➡  specjalizacje pielęgniarek,
➡  pielęgniarki na zwolnieniach,
➡  nowe obowiązki pielęgniarek,
➡  głos pielęgniarek anestezjologicznych.Uchwała Nr  334/VII/2018
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia  13 września 2018 r.
 
w sprawie zmiany uchwały nr 234/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconego wniosku do opiniowania przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku zmieniona uchwałą nr 272/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2017r.
 
Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 916) uchwala się, co następuje:
 
1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych dokonuje zmiany uchwały nr 234/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconego wniosku do opiniowania przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku zmienionej uchwałą nr 272/VII/2017r. Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2017r., poprzez nadanie nowego brzmienia wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do tej uchwały.
 
2. Wniosek, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Załącznik do uchwały Nr 334/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 234/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconego wniosku do opiniowania przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku zmieniona uchwałą nr 272/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2017r.
 
                                                                    
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 
                           w
 
 
WNIOSEK
Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 poz. 1146) i rozporządzeń zmieniających: z dnia 14.10.2015r. (Dz. U. 2015 poz. 1628) oraz z dnia 29.08.2018r. (Dz. U. 2018 poz. 1681 i poz. 1682), wnoszę o zaopiniowanie sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki/położne realizujące świadczenia w:
1. ………………………………………………………………………………………………........................................
                                                      (Nazwa, adres podmiotu /pieczątka)
 
2. Rodzaj świadczenia zdrowotnego oraz numer umowy z NFZ 
*/ …………………………………………………………………………………………………......................................
*/Uwaga – pole obowiązkowe do wypełnienia, proszę dla każdej umowy złożyć odrębny wniosek.
 
Oświadczam, że:
1. Wysokość dodatkowych środków z NFZ wynosi:… ………………………zł./miesiąc
2. Wzrost wynagrodzeń wynikający z  przeliczenia aktywnych deklaracji  zgodnie ze stawką kapitacyjną za dany miesiąc  tak/nie/nie dotyczy
3. Liczba etatów/równoważników etatu:………………………..…………………………
4. Przekazane przez NFZ dodatkowe środki finansowe przeznaczone będą w całości dla pielęgniarek i położnych w sposób równy, równoważny do przelicznika etatu.
 
 
 
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w ……………….. po zapoznaniu się z wnioskiem jw. z dnia ……………….. wydaje opinię ………………………………………………………………… ………………… w sprawie sposobu podziału wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych.
 
 
             ………………………….                                             ……………………………………….
              miejscowość, data                                                    podpis i pieczątka os.
 Upoważnionej przez ORPIP
 
źródło: strona interntowa NIPiP

PIELĘGNIARKA A INNE ZAWODY W OCHRONIE ZDROWIA

Sejm uchwalił w dniu 13 września 2018 roku, nową siatkę płac z poprawkami związku "Solidarność", na których zyskały niektóre grupy zawodowe... Senat nie wniósł poprawek. Ustawa czeka na podpis prezydenta.

Poniżej nowa siatka płac. Dlaczego zyskały niektóre grupy zawodowe? O tym w artykule pod siatką płac...


Pielęgniarka & salowa, elektryk

W projekcie nowelizacji ustawy o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia współczynnik pracy dla pielęgniarki po LM, SM oraz po studiach licencjackich zapisano na poziomie obowiązującym od 2017 roku czyli - 0,64. 

Natomiast w projekcie nowelizacji przedmiotowej ustawy zapisano nową grupę pracowników "Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny, inny niż określony w lp. 6 i 10". To np. salowe, elektrycy, pracownicy administracyjni... Tym osobom przypisano współczynnik - 0,53. Wobec powyższego różnica pomiędzy pielęgniarką a powyżej wymienionymi pracownikami w zakresie najniższego wynagrodzenia zasadniczego wynosiła -  429 złotych. 

Należy podkreślić, że na wniosek prorządowej Solidarności na ostatnim posiedzeniu sejmu współczynnik 0,53 zwiększono na 0,58!

Skutek: różnica pomiędzy pielęgniarką a salową, elektrykiem pracownikami administracyjnymi w zakresie najniższego wynagrodzenia zasadniczego została zmiejszona z 429 zł do 195. 

To już się stało faktem. Bowiem ustawa w takim kształcie czeka tylko na podpis prezydenta i wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu. UWAGA!!! Współczynnik 0,58 wejdzie w życie z datą wsteczną bowiem będzie obowiązywać od...1 lipca 2018 roku. 

Skąd te kwoty? Więcej informacji w artykule poniżej, który porusza kwestię tzw. kwoty bazowej.

Mariusz Mielcarek 


WSPÓŁCZYNNIKI PRACY PIELĘGNIAREK A KWOTA BAZOWA 3900 ZŁ.

SKĄD TA KWOTA I DO KIEDY NIE BĘDZIE OBOWIĄZYWAĆ?

Wyjaśnień w tej sprawie udzielała w sejmie i senacie pani Józefa Szczurek-Żelazko:

Posiedzenie plenarne sejmu w dniu 13 września 2018 roku

Poseł Jerzy Kozłowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Nie sądzę, aby dzisiaj wieczorem, przy głosowaniu nad tym projektem, znalazł się na tej sali ktoś, kto naciśnie inny guzik niż zielony. Podwyżki w całym systemie ochrony zdrowia są niezbędne, pracownicy zarabiają za mało, chyba dla każdego pacjenta jest to oczywiste. To jest mały krok, nawet można powiedzieć: mniej, kroczek, we  właściwym kierunku, ale przyznam, że nie rozumiem, na jakiej podstawie wyliczono kwotę bazową 3900 zł jako odniesienie do wszystkich przeliczeń przy współczynnikach.

(...)

Bardzo rozsądna wydaje mi się propozycja pana posła z Platformy Obywatelskiej, która idzie w tym kierunku, aby tak jak w przypadku dyrektorów szpitali, było odniesienie się do innej wartości wynagrodzenia, czyli do tego, co pan poseł Pawłowicz ma w swojej poprawce, gdyż to po prostu będzie sprawiedliwe i czytelne. Kwota 3900 zł jest, tak powiem kolokwialnie, jakby z kapelusza.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

(...)

Kolejne pytanie dotyczyło kwoty bazowej 3900 zł. Chciałabym państwu przypomnieć, że projekt ustawy powstał w 2016 r., przygotowywaliśmy ten projekt w oparciu o bazę danych z 2015 r. i wtedy ta kwota 3900 zł była kwotą przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. I to ta kwota była przyjęta do oceny skutków regulacji. Natomiast podkreślam, że ta kwota zostaje uwolniona już w 2019 r., czyli za rok po raz ostatni to ta wartość będzie kwotą bazową. Natomiast od 2020 r. dyrektorzy szpitali będą się posługiwali już inną kwotą bazową wynikającą z przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Posiedzenie senackiej komisji zdrowia w dniu 18 września 2018 roku 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

Dobrze… A więc tak: jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, o kwotę bazową, to ustawa pierwotna uchwalona w ubiegłym roku, wprowadzona do porządku prawnego, oparta była na symulacjach dotyczących średnich wynagrodzeń z roku poprzedniego. Ponieważ proces przygotowywania trochę trwał, więc tą bazą były średnie wynagrodzenia z roku 2015. W tym projekcie nie nowelizujemy tego, ponieważ głównym celem tej regulacji jest rozszerzenie podmiotowe, czyli włączenie poszczególnych grup. Chciałabym jednak podkreślić, że kwota 3 tysiące 900, ta kwota bazowa, po raz ostatni będzie brana pod uwagę w przyszłym roku w lipcu i już po lipcu zostanie uwolniona. Czyli w kolejnych latach będzie to kwota, która będzie wynikała z przedstawionej przez GUS kwoty średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku poprzedzającym. A więc wracamy… Jeszcze następny rok. W tym roku już dokonano tej regulacji, ponieważ ustawa zobowiązywała kierowników podmiotów leczniczych do dokonania tej regulacji z dniem 1 lipca. Część dyrektorów już dokonała tej regulacji, a w związku z tym można… Gdybyśmy z chwilą wejścia w życie tejże ustawy wprowadzili nową kwotę bazową, mogłoby to spowodować pewne zawirowania, nierówności, bo część pracowników już to otrzymała, część dopiero otrzyma. W związku z tym nie zdecydowaliśmy się na podwyższenie tej kwoty, mając na względzie głównie to, że w przyszłym roku będzie to już po raz ostatni i kwota zostanie uwolniona.

źródło: stenogramy posiedzeń sejmu oraz senackiej komisji zdrowia

Wybrał: Mariusz Mielcarek


Czytaj artykuły z bieżącego numeru miesięcznika branżowego pielęgniarki.info.pl:

Treść porozumienia pielęgniarek z Ministrem Zdrowia (9 lipca).

Wyjaśnienia do porozumienia z pielęgniarkami.

Reakcja Solidarności na porozumienie pielęgniarek z Ministrem Zdrowia...

Związek pielęgniarek odpowiada na krytykę związaną z podpisanym porozumieniem.

Porozumienie - zapisy o urlopie szkoleniowym.

Pracodawcy obliczyli, że "porozumienie będzie kosztowało polskie szpitale ok. 300 zl dodatkowych kosztów na każdy etat pielęgniarki".

Wiemy, dlaczego w porozumieniu z dnia 9 lipca jest mowa o "zwiększeniu liczby pielęgniarek, które dobrowolnie podejmą służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej". Czytaj informaję w przedmiotowej sprawie...

OPZZ napisało oświadczenie w sprawie porozumienia "pań w czepkach" z Ministrem Zdrowia.

Związek Powiatów Polskich o porozumieniu...

Komentarze użytkowników

#1  2018.10.03 12:24:07 ~a_

Cudownie! ORPIP wydaje opinię, która w żaden sposób nie jest wiążąca dla dyrekcji. W żaden.

#2  2018.10.03 13:08:03 ~Gość

Kiedy zostaną wprowadzone limity godzin pracy dla pielegniarek? Na 3 etatach bo przemęczenie i non stop w pracy to zbyt ryzykowne na tym stanowisku? A już w tle się słyszy

#3  2018.10.03 13:10:12 ~Do Gość

Masz racje bo nawet tirowcy mają limity godzin bo też ryzyko a co do piero tu? no tak nie może być !

#4  2018.10.03 13:12:41 ~Xd

Po Nocnym dyżurze na dzienny gdzie tu wypoczynek i wydajność pracownika tu się zainteresujcie

#5  2018.10.03 14:17:46 ~Piel.dyp.

Jestem Za STOP KONTRAKTOM ! Pielęgniarki walczcie o swoją gona pracę i płace a nie jak teraz 300 godzin za marne pieniądze.Kosztem swojego zdrowia szczęścia rodzin i najważniejsze na granicy życia i śmierci swojej i pacjentów.Bo zmęczona pielęgniarka to malowydajna i złośliwa pielęgniarka.

#6  2018.10.03 14:48:42 ~Piel od

Czy ktoś wyjaśni jak uzupełnić tą tabelkę, jakie konkretnie sumy muszą się w nich znaleźć ?

#7  2018.10.03 16:00:23 ~Piel

Wszystkich kole w oczy dodatkowa praca pielęgniarek, a lekarze to non stop siedzą w robocie i tego nikt nie widzi, nie raz było nagłaśniane w mediach, że lekarz z przemęczenia miał zawał albo zmarł w czasie pełnienia dyżuru. Zaznaczam nigdy nie miałam dodatkowej pracy i nie mam

#8  2018.10.03 16:58:37 ~A

Wszyscy są zawistni! Zazdroszczą paniom pielegniarkom. Każdy może się chwycić dodatkowej pracy ,ale wolą leżeć i pękać z zawiści! !

#9  2018.10.03 17:14:39 ~nurse

Wysokie podstawy pań z mgr. to nie bajka -to już się dzieje naprawdę , w moim szpitalu dyrekcja dała wszystkim po równo: LM-2800, licencjat +specjalizacja-3200, magister -4100 i teraz właśnie pół szpitala "rzuciło się" na robienie mgr. to są kwoty przed włączeniem 1100 do podstawy:) i tak na tym samym odcinku pracy osoby wykonujące tą samą pracę mają taaaakie różnice w zarobkach:) to dopiero "sprawiedliwość", chyba naprawdę przekwalifikuję się na salowa:)

#10  2018.10.03 17:29:47 ~nurse

A ja podjęłam pracę w biurze rachunkowym w wieku 50 lat i daję sobie świetnie radę. Zarobki wporządku, święta i noce jestem z rodziną, nikt na mnie nie wymusza pośpiechu, nie żyje w wiecznym stresie. Żebym mogła cofnąć czas.

#11  2018.10.03 17:49:27 ~ania

Nfz powinien znies pielegniarki dlugoterminowe,bo taka pielegniarka prawie nic nie robi.Praca od 8god.6 pacietow,2 dni odwiedza,a liste kaza sobie podpisywac 5 razy w tygodniu ze bylaTo jest wyzyskiwanie pieniedzy nfz !

#12  2018.10.03 18:01:27 ~ewa

Pielegniarki w szpitalu sie napracujak I nalezy im sie podwyzka.Ale pielegniarki dlugoterminowe,tylko wyzyskuja nfzTaka pielegniarka nic prawie nie robi,rodziny musza wszystko zrobic,kiedy poczeba da inekcje,a tak tylko wpadnie raz w tyg. Zmierzy cisnienie I pedzi dalej,a pisze sobie zmienia pampersy, kapie,itd.I bezszczelnie na koniec miesiaca kaze sobie liste podpisywac w kazdy dzien,bo tak ma byc odpowiada.Czyste wyzyskiwanie z chorowanych ludzi I ich rodzin.

#13  2018.10.03 18:35:46 ~Do#12

Nie jesteś pielęgniarką. Żadna z nas nie napisze - napracujak , poczeba , inekcje , bezszczelnie , z chorowanych . Znikaj z tego Portalu - ktoś może pomyśleć, że to pielęgniarki bywają tak "wykształcone"

#14  2018.10.03 18:41:59 ~Do#11

Znam całkiem inne "długoterminówki". Nie uogólniaj - jeżeli znasz przypadki, o których piszesz zawiadom Oddział Wojewódzki NFZ. Możesz zrobić to anonimowo.

#15  2018.10.03 19:07:38 ~Do 11 i 12

Macie rację , ktoś na tym zarabia duże pieniądze ,tylko pacjent niewiele z tego ma.

#16  2018.10.03 21:30:20 ~Artur

To nie trzeba pidpusywac lewych list. Pamietaj ze jest to poswiadczenie nieprawdy i ty tez mozesz poniesc konsekwencje. A jesli chodzi o wprowadzenie limitow pracy to nigdy cos takiego nie zistanie wprowadzone bo caly system ochrony zdrowia by padl poniewaz sa takie braku kadrowe. Pisalem ostatnio w ktoryms watku ze od nas odchodzi 10 osob i wyjezdzaja za granice 10 tego miesiaca wdzysttkim konczy sie ojres wypowiedzenia i naprawde odchodza a wlasnie zatrudniono 3 osoby i wiecejnie ma i prawdopodobnie ze nie znajdzie sie wiecej chetnych bo ich nie ma w niewielkim powiecie a nawet jesli ktos ma pwz to raczej nie przyjdzie pracowac bo do tej pory zero podan bylo.

#17  2018.10.03 23:03:43 ~M

Do 9 Idź się uczyć albo zostań salową Powodzenia. Perfidne zazdrosnice.

#18  2018.10.03 23:08:05 ~Terapeuta

A co w końcu z terapeutą zajeciowym pracującym na oddziale psychiatrycznym, WTZ ach czy innych placówkach medycznych do jakiej grupy ich zaliczono? Jaki zawód medyczny to współczynniki 0.64 a słyszę opinie że podciągneli nas pod 0.58. Czy ktoś mądry to wyjaśni!

#19  2018.10.03 23:09:51 ~Dan

Wolny kraj. Każdy może pracować ile chce. Jak chce 3 etaty to 3 etaty i już. Wara wam zawistni od tego! !

#20  2018.10.03 23:13:11 ~Ren

Pielęgniarki powinny mieć najwyższy współczynnik!

#21  2018.10.04 08:21:12 ~Oloo

A co z resztą pielęgniarek które nie zostały objęte podwyżkami? Nie muszą opłacać darmozjadów z NIPiP?

#22  2018.10.04 21:56:07 ~Poważnie

A TAK NAPRAWDĘ TAMCI Z GÓRY POWINNI SIĘ PRZYJRZEĆ GODZINOM PRACY PIEL.BO PEWNE RZECZY SĄ GODNE UWAGI !

#23  2018.10.04 22:32:12 ~Do

Samowola

#24  2018.10.04 22:37:15 ~Xd

A po co w tym zawodzie mgr? nie wymagany

#25  2018.10.04 22:38:39 ~Xd

Z wnukami troszkę poprzebywac bo czas tak szybko leci

#26  2018.10.04 23:06:02 ~Do Dan

No nie tak wara chwila tu chodzi o ludzi

#27  2018.10.04 23:25:44 ~To nie tak

Kto wpuściany emerytki na oddziały nie dowidzące obolałe w tej pracy podstawą jest 100%owa dyspozycyjność !

#28  2018.10.04 23:27:54 ~do#24

Czy w Polsce nauki medyczne, czy przyrodnicze zatrzymały się na wiedzy z lat 30-tych XX w?

#29  2018.10.05 05:52:46 ~Do#27

Niedowidzące emerytki założą okulary i problem rozwiązany. Braku inteligencji objawiającej się brakiem poszanowania dla starszych koleżanek nie da się usunąć. O ortografii nie wspomnę. I taka to jest różnica między tobą a emerytkami. PS - "tobą" z małej litery to nie błąd a kompletny brak szacunku. To tak.

#30  2018.10.05 15:03:15 ~L

Do 27 Emerytki są lepsze szybsze i bardziej znające się na pielegniarstwie oraz śmiem powiedzieć na medycynie. Młodociane lenie nie wchodzcie na ten portal

#31  2018.10.05 19:29:24 ~do 27

Emerytka okulary założy i krew pobierze pacjentowi bez problemu, co Tym. bez okularów się nie udaje.

#32  2018.10.06 13:48:56 ~A

27 a kto wpuszcza na oddziały młode głupie i niedouczone gęsi. Są ślepe i głuche i leniwe

#33  2018.10.08 07:47:22 ~Do 27

Oprócz 100% "dyspozycyjności" przydałaby się 100% umiejętność pisowni bez błędów! Na uczelniach nie uczyli? Nie wspomnę o tym ,że z każdym dniem i ty zbliżasz się nieuchronnie do emerytury.

#34  2018.10.08 22:37:41 ~***prawie

Pracuję w SOR-dzieci. Praca CIĘŻKA,potężny stres! pacjentów DUŻO! a dyżury jednoosobowe.bo nikt tu nie chce pracować.Ja osobiście czekam nawet na ukrainki! na kogokolwiek do pomocy!

#35  2018.10.08 22:51:18 ~***prawie

Przekwalifikuję się na sekretarkę medyczną! Praca bez żadnej odpowiedzialności i wysiłku,a zarobię tak samo! a może i lepiej niż teraz. Będę miała wolne weekendy i święta,noce spędzę w domu,nie będę musiała się ciągle szkolić(często za własne pieniądze).

Dodaj komentarz