Jakie dane, konkretnej pielęgniarki, musi podać pracodawca, w związku z 1100 zł, wraz z wysokością dodatku wyrównawczego do kwoty 1600 zł?

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018

 


Uchwała Nr  334/VII/2018
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia  13 września 2018 r.
 
w sprawie zmiany uchwały nr 234/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconego wniosku do opiniowania przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku zmieniona uchwałą nr 272/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2017r.
 
Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 916) uchwala się, co następuje:
 
1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych dokonuje zmiany uchwały nr 234/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconego wniosku do opiniowania przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku zmienionej uchwałą nr 272/VII/2017r. Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2017r., poprzez nadanie nowego brzmienia wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do tej uchwały.
 
2. Wniosek, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Załącznik do uchwały Nr 334/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 234/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconego wniosku do opiniowania przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku zmieniona uchwałą nr 272/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2017r.
 
                                                                    
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 
                           w
 
 
WNIOSEK
Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 poz. 1146) i rozporządzeń zmieniających: z dnia 14.10.2015r. (Dz. U. 2015 poz. 1628) oraz z dnia 29.08.2018r. (Dz. U. 2018 poz. 1681 i poz. 1682), wnoszę o zaopiniowanie sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki/położne realizujące świadczenia w:
1. ………………………………………………………………………………………………........................................
                                                      (Nazwa, adres podmiotu /pieczątka)
 
2. Rodzaj świadczenia zdrowotnego oraz numer umowy z NFZ 
*/ …………………………………………………………………………………………………......................................
*/Uwaga – pole obowiązkowe do wypełnienia, proszę dla każdej umowy złożyć odrębny wniosek.
 
Oświadczam, że:
1. Wysokość dodatkowych środków z NFZ wynosi:… ………………………zł./miesiąc
2. Wzrost wynagrodzeń wynikający z  przeliczenia aktywnych deklaracji  zgodnie ze stawką kapitacyjną za dany miesiąc  tak/nie/nie dotyczy
3. Liczba etatów/równoważników etatu:………………………..…………………………
4. Przekazane przez NFZ dodatkowe środki finansowe przeznaczone będą w całości dla pielęgniarek i położnych w sposób równy, równoważny do przelicznika etatu.
 
 
 
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w ……………….. po zapoznaniu się z wnioskiem jw. z dnia ……………….. wydaje opinię ………………………………………………………………… ………………… w sprawie sposobu podziału wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych.
 
 
             ………………………….                                             ……………………………………….
              miejscowość, data                                                    podpis i pieczątka os.
 Upoważnionej przez ORPIP
 
źródło: strona interntowa NIPiP